KINH PHÍ

I/ Với các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ CNTT thuộc các Nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8:

  1. Mức đóng góp 18 triệu đồng đối với mỗi sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2023 dưới 2 tỷ đồng.
  2. Mức đóng góp 22 triệu đồng đối với mỗi sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2023 từ 2 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ đồng.
  3. Mức đóng góp 24 triệu đồng đối với mỗi sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2023 từ 4 tỷ đến dưới 8 tỷ đồng.
  4. Mức đóng góp 28 triệu đồng đối với các sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2023 từ 8 tỷ đồng trở lên.

II/ Với các sản phẩm chưa thu phí và các sản phẩm thuộc Nhóm 7: mức đóng góp chung là 22 triệu đồng.

III/ Với các sản phẩm có doanh thu gián tiếp từ nguồn quảng cáo hay các nguồn khác có doanh thu: mức đóng góp chung là 26 triệu đồng.

IV/ Với các sản phẩm sử dụng nội bộ: áp dụng mức đóng góp chung là 28 triệu đồng.

 *Ghi chú:

Sản phẩm trong quy định này bao gồm: sản phẩm, nền tảng, giải pháp phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin

– Với các sản phẩm, nền tảng, giải pháp, dịch vụ CNTT thuộc các Nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có doanh thu gián tiếp từ nguồn quảng cáo hay các nguồn khác có doanh thu hoặc sử dụng nội bộ thì áp dụng mức kinh phí tại mục III, IV.

I/ Với các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ CNTT thuộc các Nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8:

  1. Mức đóng góp 18 triệu đồng đối với mỗi sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2023 dưới 2 tỷ đồng.
  2. Mức đóng góp 22 triệu đồng đối với mỗi sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2023 từ 2 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ đồng.
  3. Mức đóng góp 24 triệu đồng đối với mỗi sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2023 từ 4 tỷ đến dưới 8 tỷ đồng.
  4. Mức đóng góp 28 triệu đồng đối với các sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2023 từ 8 tỷ đồng trở lên.

II/ Với các sản phẩm chưa thu phí và các sản phẩm thuộc Nhóm 7: mức đóng góp chung là 22 triệu đồng.

III/ Với các sản phẩm có doanh thu gián tiếp từ nguồn quảng cáo hay các nguồn khác có doanh thu: mức đóng góp chung là 26 triệu đồng.

IV/ Với các sản phẩm sử dụng nội bộ: áp dụng mức đóng góp chung là 28 triệu đồng.

 *Ghi chú:

Sản phẩm trong quy định này bao gồm: sản phẩm, nền tảng, giải pháp phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin

– Với các sản phẩm, nền tảng, giải pháp, dịch vụ CNTT thuộc các Nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có doanh thu gián tiếp từ nguồn quảng cáo hay các nguồn khác có doanh thu hoặc sử dụng nội bộ thì áp dụng mức kinh phí tại mục III, IV.

ĐĂNG KÝ THAM GIA