GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG

  • Hội đồng bình chọn do VINASA thành lập, gồm các chuyên gia về những lĩnh vực chuyên môn, đại diện các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí… Hội đồng bình chọn có nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá từng hồ sơ, dựa trên kết quả thuyết trình của doanh nghiệp để lựa chọn các giải pháp, dịch vụ đạt Giải thưởng Sao Khuê.
  • Để đảm bảo tính khách quan, chính xác, Hội đồng bình chọn tổ chức Vòng thuyết trình dành cho các doanh nghiệp trình bày trực tiếp với Hội đồng đánh giá.
  • Tại vòng thuyết trình, Hội đồng đánh giá chấm điểm thuyết trình của doanh nghiệp theo bảng tiêu chí, đánh giá, chấm điểm của chương trình
  • Tại Hội nghị Chung tuyển, trưởng nhóm đánh giá của từng Hội đồng báo cáo kết quả thuyết trình của doanh nghiệp về các giải pháp, dịch vụ ứng cử, Hội đồng quyết định theo nguyên tắc đa số.

ĐĂNG KÝ THAM GIA