Ông Nguyễn Tuấn Khang

Giám đốc nhóm Phần mềm, IBM Việt NamShare

Ông Nguyễn Tuấn Khang