KINH PHÍ

Các doanh nghiệp, tổ chức không phải đóng phí khi đăng ký tham gia Giải thưởng. Toàn bộ kinh phí tổ chức bình chọn do VINASA cân đối từ ngân sách hoạt động và huy động tài trợ.

Những doanh nghiệp, tổ chức có sản phẩm, dịch vụ được trao Giải thưởng Sao Khuê có trách nhiệm đóng góp kinh phí để tổ chức các hoạt động chung phục vụ mục đích quảng bá, truyền thông, tiếp thị cho các sản phẩm, dịch vụ được nhận Giải thưởng. Các quyền lợi truyền thông mời xem tại: http://giaithuongsaokhue.vn/loi-ich/

Mức đóng góp cụ thể do VINASA quy định hàng năm căn cứ theo quy mô doanh thu của sản phẩm, dịch vụ được công nhận Giải thưởng Sao Khuê. Mức đóng góp kinh phí truyền thông, quảng bá cho các Đề cử đạt Giải thưởng Sao Khuê 2023 như sau:

I/ Với các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ CNTT thuộc các Nhóm 1, 2, 3, 6:

  1. Mức đóng góp 18 triệu đồng đối với mỗi sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2022 dưới 2 tỷ đồng.
  2. Mức đóng góp 20 triệu đồng đối với mỗi sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2022 từ 2 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ đồng.
  3. Mức đóng góp 24 triệu đồng đối với mỗi sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2022 từ 4 tỷ đến dưới 8 tỷ đồng.
  4. Mức đóng góp 28 triệu đồng đối với các sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2022 từ 8 tỷ đồng trở lên.

II/ Với các sản phẩm chưa thu phí và các sản phẩm thuộc Nhóm 4, 5: mức đóng góp chung là
22 triệu đồng.

III/ Với các sản phẩm có doanh thu gián tiếp từ nguồn quảng cáo hay các nguồn khác có
doanh thu:
mức đóng góp chung là 26 triệu đồng.

IV/ Với các sản phẩm sử dụng nội bộ: áp dụng mức đóng góp chung là 28 triệu đồng.

*Ghi chú: Sản phẩm trong quy định này bao gồm: sản phẩm, giải pháp phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin

——————