KINH PHÍ

QUYẾT ĐỊNH

V/v đóng góp kinh phí hoạt động truyền thông đối với các doanh nghiệp,
tổ chức có sản phẩm, dịch vụ được công nhận Giải thưởng Sao Khuê 2021

———–

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM

  • Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA);
  • Căn cứ Qui chế bình chọn và công nhận Giải thưởng Sao Khuê được sửa đổi bổ sung và ban hành theo Quyết định số 02/2021/QĐ-VINASA ngày 02/01/2021 của Ban Thường vụ VINASA;
  • Căn cứ Quyết định số 01/2021/QĐ-VINASA ngày 15/01/2021 của Ban Thường vụ VINASA về việc thành lập Ban Tổ chức Chương trình Giải thưởng Sao Khuê 2021;
  • Xét yêu cầu đảm bảo kinh phí hoạt động truyền thông để quảng bá, tiếp thị chung cho Giải thưởng Sao Khuê và các sản phẩm, dịch vụ được công nhận Giải thưởng Sao Khuê 2021;
  • Theo đề nghị của Văn phòng VINASA.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Các doanh nghiệp, tổ chức (gọi chung là doanh nghiệp) có sản phẩm, dịch vụ được công nhận đạt Giải thưởng Sao Khuê 2021 có trách nhiệm tham gia đóng góp kinh phí cho hoạt động truyền thông để quảng bá, tiếp thị chung cho Giải thưởng Sao Khuê và các sản phẩm, dịch vụ được công nhận Giải thưởng Sao Khuê 2021. Mức kinh phí đóng góp của từng doanh nghiệp được xác định theo các qui định cụ thể trong phụ lục ban hành kèm theo quyết định này.

Điều 2: Văn phòng VINASA – Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Chương trình Giải thưởng Sao Khuê 2021 có trách nhiệm: (i) xác định mức kinh phí đóng góp của doanh nghiệp qui định tại điều 1 căn cứ theo hồ sơ của các sản phẩm, dịch vụ được bình chọn đạt Giải thưởng Sao Khuê 2021; (ii) thông báo cho các doanh nghiệp thực hiện; (iii) thu, quản lý và sử dụng kinh phí đóng góp của doanh nghiệp, tuân thủ đúng Quy chế Chương trình Giải thưởng Sao Khuê.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban tổ chức Chương trình Giải thưởng Sao Khuê 2021. Văn phòng VINASA và các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ được công nhận Giải thưởng Sao Khuê 2021 căn cứ quyết định thi hành./.

HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM

Trương Gia Bình (đã ký)

PHỤ LỤC 

MỨC KINH PHÍ ĐÓNG GÓP HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG

ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ ĐƯỢC CÔNG NHẬN GIẢI THƯỞNG SAO KHUÊ 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-VINASA, ngày 15 tháng 01 năm 2021

của Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam)

——–

 

I/ Với các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ CNTT thuộc các Nhóm 1, 2, 3, 6:

  1. Mức đóng góp 16 triệu đồng đối với mỗi sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2020 dưới 2 tỷ đồng.
  2. Mức đóng góp 20 triệu đồng đối với mỗi sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2020 từ 2 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ đồng.
  3. Mức đóng góp 24 triệu đồng đối với mỗi sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2020 từ 4 tỷ đến dưới 8 tỷ đồng.
  4. Mức đóng góp 28 triệu đồng đối với các sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2020 từ 8 tỷ đồng trở lên.

II/ Với các sản phẩm miễn phí, chưa thu phí hoặc có doanh thu gián tiếp từ nguồn quảng cáo hay các nguồn khác có doanh thu và các sản phẩm thuộc Nhóm 4, 5:  mức đóng góp chung là 22 triệu đồng.

III/ Với các sản phẩm sử dụng nội bộ: áp dụng mức đóng góp chung là 26 triệu đồng.

*Ghi chú: Sản phẩm trong quy định này bao gồm: sản phẩm, giải pháp phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin

——————