Ông Nguyễn Đình Thắng

Phó Chủ tịch VINASAShare

Ông Nguyễn Đình Thắng