Ông Nguyễn Đình Thắng

Chủ tịch CLB VINA FINTECH, Thành viên HĐSL VINASA, Chủ tịch Hồng Cơ GroupShare

Ông Nguyễn Đình Thắng
ĐĂNG KÝ THAM GIA