Ông Đỗ Thanh Thái

Chuyên gia CNTT, Công ty BOSCH Global Software TechnologiesShare

Ông Đỗ Thanh Thái