TS. Trần Cao Trưởng

Data Scientist, Học viện AI Việt NamShare

TS. Trần Cao Trưởng