Ông Phí Anh Tuấn

Phó Chủ tịch Hội Tin học Hồ Chí Minh, Chủ tịch Công ty Tư vấn P.A.TShare

Ông Phí Anh Tuấn