Ông Phạm Hồng Quất

Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN, Bộ Khoa học & Công nghệShare

Ông Phạm Hồng Quất