Ông Nguyễn Quang Huy

Giám đốc Giải pháp Công ty TNHH Oracle Việt NamShare

Ông Nguyễn Quang Huy