PGS. TS. Đào Ngọc Chiến

Phó Vụ trưởng, Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệShare

PGS. TS. Đào Ngọc Chiến